Strategia dłużna dla przedsiębiorstw

Optymalny portfel funduszy dłużnych

Polityka inwestycyjna

Celem strategii jest osiąganie stóp zwrotu przewyższających lokaty terminowe, przy jednocześnie dużo większej swobodzie dostępu do środków. Aktywa inwestowane są w jednostki uczestnictwa krajowych funduszy dłużnych. W portfelu mogą się znaleźć fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz rynku pieniężnego. Optymalny skład portfela określają zarządzający – licencjonowani doradcy inwestycyjni.

Dzięki dywersyfikacji środków na fundusze zarządzane przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, portfel charakteryzuje się mniejszym ryzykiem. Rozproszenie ryzyka jest szczególnie istotne w przypadku funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne. Dobierając wiele funduszy do portfela zmniejszamy średni udział obligacji jednego emitenta w portfelu. Podział środków na wiele funduszy w przypadku dużych kwot inwestycji umożliwia także szybszą realizację zleceń umorzenia, które w większości przypadków mogą być zrealizowane w przeciągu 2-3 dni.

Udział w portfelu funduszy rynku pieniężnego, skarbowych oraz korporacyjnych określany jest na podstawie oczekiwań, co do zmian sytuacji na rynku stopy procentowej oraz kondycji sektora przedsiębiorstw. Zarządzający przeważają w portfelu grupę funduszy, która ich zdaniem charakteryzuje się najkorzystniejszą relacją potencjalnego zysku do ryzyka. W ten sposób portfel Strategia Dłużna pozwala partycypować w zyskach z obligacji stałokuponowych w okresie spadku rynkowych stóp procentowych oraz zarabiać na najbezpieczniejszych funduszach pieniężnych w czasie wzrostu stóp. Udział funduszy obligacji korporacyjnych pozwala dodatkowo podnieść rentowność powyżej stopy międzybankowej, przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku kredytowym dzięki dywersyfikacji funduszy.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle Benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).