Lokacyjny (EUR)

Grupa portfeli Aktywne Fundusze oparta jest na najlepszych na rynku funduszach inwestujących w różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary), na różnych rynkach (Polska, rynki rozwinięte oraz rozwijające się). Nasi Klienci mają do wyboru strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, dzięki temu każdy znajdzie portfel dopasowany do jego oczekiwań.

Polityka inwestycyjna

Portfel Lokacyjny (EUR) jest strategią długoterminową dla Klientów posiadających środki w euro, zakładajaca akceptacje minimalnego poziomu ryzyka wynikającego z inwestycji w instrumenty dłużne. Celem strategii jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż oprocentowanie lokat bankowych denominowanych w euro. Portfel Lokacyjny (EUR) zakłada zróżnicowany udział tytułów uczestnictwa funduszy obligacyjnych KBC Bonds w zależności od perspektyw różnych sektorów rynku długu, co pozwala uzyskiwać dodatnią stopę zwrotu w zasadzie w każdym okresie czasu, choć ze zróżnicowanym efektem.

Przedmiotem rekomendacji w tej strategii są tytuły uczestnictwa najlepszych funduszy KBC Bonds. W strategii nie wystepuje ryzyko walutowe.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).