Dynamiczne spółki

Polityka inwestycyjna

Dynamiczne Spółki to strategia EFIX Dom Maklerski S.A., w której środki klienta inwestowane są w małe i średnie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Strategia skierowana jest do klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka, którzy chcą korzystać z koniunktury na rodzimym rynku kapitałowym. Dzięki usłudze inwestor może zarabiać na wzrostach cen najlepszych polskich spółek.

W strategii Dynamiczne Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. wybiera akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji. Poziom zaangażowania w akcje wynosi od 50% do 100% wartości portfela, przy czym przez większość czasu jest zbliżony do 100%. Udział w portfelu akcji jednego emitenta nie przekracza 10%.

Licencjonowani doradcy inwestycyjni EFIX Dom Maklerski S.A. na bieżąco monitorują i oceniają wyniki oraz kondycję spółek wchodzących w skład portfela tak, aby móc szybko reagować na zmieniającą się sytuację. Do portfela dobierane są spółki silne fundamentalnie o największym potencjale wzrostu.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).