Szkoła inwestowania

W szkole inwestowania prowadzonej przez doświadczone osoby z rynku kapitałowego prezentujemy podstawowe pojęcia i terminy, które pomogą Ci odnaleźć się w świecie funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne - jak zacząć?

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie długoterminowe

TFI

Jak rozpocząć inwestowanie?

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków w fundusze inwestycyjne powinieneś odpowiedzieć sobie na szereg pytań, które pozwolą Ci lepiej dopasować sposób inwestowania do Twoich potrzeb. Przede wszystkim musisz wiedzieć, co chciałbyś osiągnąć inwestując swoje oszczędności. Zastanów się czy posiadasz jasno sprecyzowane cele, jak uzyskanie dodatkowych środków na emeryturę, czy może po prostu chciałbyś pomnożyć swój majątek w celu większego bezpieczeństwa finansowego? Kluczowe jest również określenie horyzontu czasowego dla Twoich inwestycji. Czy zamierzasz przeznaczyć środki na okres 3, 5 czy 10 letni?

Identyfikacja poziomu tolerancji ryzyka

Identyfikacja poziomu tolerancji ryzyka

Gdy już ustalisz swoje cele oraz przewidywany horyzont inwestycji, powinieneś poświęcić chwilę na zastanowienie się jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować. Czy dopuszczasz taką sytuację, że okresowo masz mniej środków niż wpłaciłeś? Wyobraź sobie, że z zainwestowanych dziesięciu tysięcy złotych, po roku zostaje Ci już 5% mniej niż wpłaciłeś. Jeśli taki rozmiar strat wydaje Ci się nie do przyjęcia, oznacza to, że Twoja tolerancja ryzyka jest względnie niska. Jeśli akceptujesz, tymczasowe zmniejszenie się wartości portfela wynikające ze zmienności rynkowej i rozumiesz występowanie takiego scenariusza, być może powinieneś skorzystać z bardziej otwartych na ryzyko portfeli funduszy.

Alokacja aktywów w portfelu

Alokacja aktywów w portfelu

Kiedy Twoja tolerancja na ryzyko zostanie określona, możemy przystąpić do ustalenia odpowiedniej alokacji Twoich aktywów, która polega na odpowiednim doborze poszczególnych klas aktywów (akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego) w Twoim portfelu. Właściwie dobranie wag portfela pozwoli na odzwierciedlenie Twojej tolerancji ryzyka. W ten sposób alokacje można podzielić na agresywną, umiarkowaną oraz konserwatywną.

Poznanie podstawowych rodzajów funduszy inwestycyjnych

Poznanie podstawowych rodzajów funduszy inwestycyjnych

Podstawowym kluczem podziału funduszy inwestycyjnych są wspomniane przez nas powyżej klasy aktywów. Następnie możemy wyróżnić styl funduszu, cel inwestycyjny oraz obraną przez fundusz strategię. Poznanie charakterystyki danych funduszy pozwoli nam wybrać najlepsze z nich do obranej wcześniej proporcji alokacyjnej oraz zadbać o odpowiednią dywersyfikację portfela.

Budowa portfela inwestycyjnego

Budowa portfela inwestycyjnego

Budowa portfela inwestycyjnego przypomina budowanie domu. Istnieje wiele narzędzi z których można skorzystać, lecz są pewne wspólne fundamenty dla wszystkich strategii. Odpowiednie podejście do budowy portfela wykracza poza prostą zasadę „nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. Aby Twój portfel przetrwał próbę czasu powinien mieć jasno określone kryteria doboru funduszy, być względnie elastyczny na zmiany rynkowe oraz minimalizować koszty obsługi portfela. W wyborze najlepszych funduszy mogą Ci pomóc różnego rodzaju analizy i rankingi, jak ten prowadzony przez nas w zakładce Notowania. Musisz mieć jednak na uwadze, że oceny są wystawiane w oparciu o historyczne wyniki danego funduszu, a co za tym idzie nie dają gwarancji przyszłych zysków.

Zrozumienie systemu opłat funduszy inwestycyjnych

Zrozumienie systemu opłat funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne posiadają rozbudowane systemy opłat. Poza pierwotną opłatą subskrypcyjną, którą uiszcza się w związku z nabyciem jednostek danego funduszu, należy jeszcze liczyć się z rocznymi opłatami za zarządzanie oraz kosztami administracyjnymi. Jednym ze sposobów porównania wydatków ponoszonych przy inwestycji w dany fundusz jest Expense Ratio, który określa procentowy udział kosztów funduszu na jednostkę uczestnictwa.

Poznanie specyfiki opodatkowania dochodu z funduszy inwestycyjnych

Poznanie specyfiki opodatkowania dochodu z funduszy inwestycyjnych

Przed dokonaniem inwestycji w określony fundusz inwestycyjny należy przeprowadzić symulację jaki przepływ pieniężny faktycznie otrzymamy po uwzględnieniu opodatkowania. Istnieją również pewne metody optymalizacji ciężaru opodatkowania wynikającego z dochodu uzyskanego z inwestowania w fundusze. Warto na przykład rozważyć inwestowania w obrębie jednego funduszu parasolowego.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Wśród dostępnych na rynku można spotkać fundusze inwestycyjne różniące się poziomem ryzyka, oczekiwanym poziomem stóp zwrotu, strukturą portfela inwestycyjnego lub też obraną strategią inwestycyjną. Zapraszamy do zapoznania się z krótką ich charakterystyką.

Rodzaje funduszy

Rodzaje funduszy

Wśród dostępnych na rynku funduszy można podzielić je według kryterium składu portfela inwestycyjnego:

  • Fundusze rynku pieniężnego
  • Fundusze obligacyjne / dłużne
  • Fundusze mieszane / zrównoważone / stabilnego wzrostu
  • Fundusze agresywne / akcji / timingowe
Fundusze pieniężne

Fundusze pieniężne

Fundusze rynku pieniężnego funkcjonują pod kilkoma nazwami marketingowymi. Często są określane funduszami depozytowymi, płynnościowymi, gotówkowymi lub ochrony kapitału. Inwestują przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe papiery komercyjne. Głównym zadaniem tych funduszy jest osiąganie stabilnym stóp zwrotu przy niskim ryzyku inwestycyjnym.

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji

Fundusze obligacyjne / dłużne. W ich portfelach można znaleźć głównie obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu emitowane przez Skarb Państwa, gminy, miasta i korporacje. Analizując spektrum polityk inwestycyjnych funduszy dłużnych, można znaleźć takie która lokują środki z przewagą w obligacje skarbowe które charakteryzują się niższym ryzykiem lub z przewagą w obligacje korporacyjne które są obarczone wyższym ryzykiem. Z założenia fundusze te nie inwestują w akcje, a ich oferta jest skierowana dla osób chcących oszczędzać długoterminowo.

Fundusze mieszane

Fundusze mieszane

Fundusze mieszane / zrównoważone / stabilnego wzrostu. Charakteryzują się określonym podziałem portfela między instrumenty dłużne i akcje. W jednych funduszach udział może być równy, po 50% w te dwa rodzaje aktywów, w innych może być to już znaczna przewaga akcji, nawet do 70% struktury portfela. Fundusze mieszane charakteryzują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, można się spodziewać, że w czasie hossy fundusz zarobi mniej niż fundusz akcyjny. Natomiast w okresie dekoniunktury inwestor poniesie stratę, która powinna być mniejsza niż agresywniejszych funduszy.

Fundusze akcji

Fundusze akcji

Fundusze agresywne / akcji / timingowe. Proponowany skład portfela funduszy może wynosić nawet 100% inwestycji w instrumentu udziałowe, przeważnie akcje spółek. W zależności od charakterystyki funduszu, mogą mieć one także różny zasięg terytorialny. Aktywnie zarządzane przez profesjonalistów, mogą generować lepsze wyniki inwestycyjne niż wskazane przez nich indeksy giełdowe do których się odnoszą. W czasie bessy udział akcji w portfelu funduszu może zostać ograniczony do zera lub też mogą być zastosowane instrumenty finansowe ograniczające ryzyko straty z portfela. Fundusze takie w długim okresie generują ponadprzeciętne zyski, ale należy się liczyć ze znaczącymi wahaniami ich wartości, co może także oznaczać ryzyko straty.

Buy and hold

Buy and hold

Wielu oszczędzających w funduszach posiada przeświadczenie, że dobrym rozwiązaniem przy inwestycjach długoterminowych jest strategia tzw. „buy and hold”. Wychodzi ona z założenia, że w długim terminie giełdy rosną, rynki po korektach czy okresach bessy wracają do swoich poziomów, a zarządzający funduszami inwestycyjnymi są w stanie reagować na zmiany rynku i trendu. Jak zauważamy, niestety tak nie jest.

Aktywna alokacja

Aktywna alokacja

Z drugiej strony przychodzą inwestorom z pomocą fundusze posiadające większą elastyczność w doborze instrumentów udziałowych do portfela, który może zawierać od 0 do 100% akcji. Taka timingowa strategia funduszy ma jeden cel, aktywna alokację w akcje do 100% w czasach dobrej koniunktury i redukcję akcji w portfelu do 0% w czasach bessy. Zatem duża odpowiedzialność za wyniki spoczywa na zarządzających funduszem, którzy w doborze składu portfela muszą wykazać się przede wszystkim wyczuciem rynku. Jednak decydując się na tego typu fundusze, inwestor musi liczyć się także z okresową zmiennością wartości portfela. Jak pokazują dane historyczne, w krótkich okresach, taka strategia też może przynieść spadek wartości portfela o kilkanaście procent.