Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu efixdm.pl (regulamin)

 • Serwis informacyjny EFIXpdm.pl (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez firmę EFIX Dom Maklerski z centralą w Poznaniu pod adresem EFIX Dom Maklerski, ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, tel.(61) 877 55 60, fax(61) 877 55 95 zwaną w dalszej części regulaminu EFIX.
 • Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez EFIX oraz korzystania z Serwisu jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • EFIX oraz podmioty z nim współpracujące są jedynymi uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych do treści zawartych w Serwisie. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).
 • Wszelką korespondencję e-mailową należy przesyłać na adres biuro@efixdm.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Dostęp do serwisu

 • Z Serwisu korzystać mogą zarejestrowane osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zwane dalej Użytkownikami po przydzieleniu przez EFIX konta w Serwisie. Serwis nie jest przeznaczony do dystrybucji i dla użytku osób lub przedsiębiorstw podlegających przepisom prawa, które taką dystrybucję lub użytek zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają.
 • EFIX udziela Użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, w tym informacji bezpłatnych i płatnych bez prawa udzielenia dalszych upoważnień.

Zasady korzystania z serwisu

 • Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 • Usługi świadczone przez EFIX polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.
 • Usługi świadczone przez EFIX za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. EFIX zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 • Sposób zawarcia Umowy i zamówienia Usług określony jest przez informacje zawarte na stronie Zamówienie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 • Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.
 • Użytkownik nie ma prawa do tworzenia własnych baz danych lub zbiorów informacji w oparciu o materiały uzyskane w Serwisie.
 • Udostępnienie informacji z Serwisu przez użytkownika lub jego pracowników lub współpracowników osobom trzecim w drodze sprzedaży, oddania do używania bądź w jakikolwiek inny sposób, jak i wykorzystywanie informacji przez Użytkownika dla innych potrzeb niż potrzeby własne, bez odrębnego zezwolenia firmy EFIX, stanowi poważne naruszenie Regulaminu.
 • Przy wykorzystaniu treści zawartych w serwisie Użytkownik zobowiązuje się wskazywać efixdm.pl jako źródło ich pochodzenia.
 • Użytkownik nie ma prawa udostępniać hasła dostępu do swojego konta w Serwisie osobom trzecim oraz zobowiązuje się odpowiednio je zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą. W przypadku powzięcia informacji o złamaniu hasła lub zaznajomieniu się z hasłem w jakikolwiek inny sposób przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym EFIX na piśmie lub drogą e-mailową.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnieniu błędu przy wprowadzaniu tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy przesłać poprawne dane drogą e-mailową na adres biuro@efixdm.pl

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Przedstawione, w dystrybuowanych przez Serwis informacjach (w tym między innymi komentarzach, raportach, analizach, prognozach, sygnałach) poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora, firmy EFIX lub Serwisu do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści Serwisu nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu stosownych ustaw. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie treści Serwisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi Użytkownik.
 • EFIX nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia, przerwy w łączności między Użytkownikiem a Serwisem.
 • EFIX nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za szkody wynikłe z wszelkich możliwych nieścisłości lub opuszczeń w treści Serwisu.
 • Użytkownik zgadza się, że korzysta z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • O każdym zakłóceniu łączności z Serwisem i braku dostępu po uiszczeniu opłaty do treści płatnych, Użytkownik jest zobowiązany poinformować EFIX w terminie 1 dnia roboczego pisemnie lub drogą e-mailową.
 • EFIX zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www.efixdm.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 • EFIX zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowanie treści Serwisu, w tym między innymi usuwania, uzupełniania i dodawania nowych treści. EFIX nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o jakichkolwiek zmianach i aktualizacjach Serwisu.
 • Serwis może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne osoby i podmioty prawne, w tym podmioty zagraniczne. EFIX nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, w tym również za informacje, materiały, analizy, produkty, usługi i programy. EFIX nie jest odpowiedzialny za działanie produktów i usług proponowanych na tych stronach ani za żadne inne usługi na nich oferowane bądź reklamowane. Przed korzystaniem z usług takich stron internetowych zalecamy dokładne zapoznanie się z ich regulaminem.

Informacje o ryzyku

 • Transakcje inwestycyjne nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Gra między innymi na rynku walut, akcji lub towarów jest bardzo ryzykowna a wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie koniecznie wyznaczają przyszłe osiągnięcia. W szczególności inwestor powinien angażować w transakcje inwestycyjne jedynie te wolne środki na których stratę może sobie pozwolić. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski w jakiejkolwiek postaci poniesione przez Użytkownika na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@efixdm.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

Dodatkowe warunki

 • Poszczególne części Serwisu mogą zawierać dodatkowe zasady korzystania z nich. Jeżeli zasady te stoją w sprzeczności do Regulaminu korzystania z serwisu wówczas obowiązującymi zasadami stają się zasady regulujące poszczególne strony lub części Serwisu.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 • Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronach Serwisu.