Dokumenty

Wypełnij MIFID

Zgodnie z dyrektywą MIFID EFIX Dom Maklerski S.A.:

Czym jest MIFID?

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie ochrony inwestorów, umożliwienie większej konkurencyjności firm inwestycyjnych, przejrzystości ich działania oraz wprowadzenie jednakowych regulacji prawnych dla usług finansowych w 27 krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

Pakiet MIFID2/MIFIR tworzą następujące akty prawne:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, "dyrektywa MiFID2",
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1034 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, "rozporządzenie MiFIR",
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych,rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.06.2016, str. 1-7),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
fb tw yt ticker

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).