TEST ADEKWATNOŚCI I ODPOWIEDNIOŚCI KLIENTA DO ŚWIADCZONEJ USŁUGI MAKLERSKIEJ
EFIX Dom Maklerski S.A. na podstawie testu dokonuje oceny, czy Klient ma doświadczenie i wiedzę konieczne do tego, by zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z oferowanym lub kupowanym produktem lub usługą inwestycyjną i czy usługa inwestycyjna jest adekwatna dla Klienta.


(W przypadku, gdy osoba fizyczna działa przez pełnomocnika, test adekwatności wypełnia osobno osoba fizyczna i osobno pełnomocnik)


(Test adekwatności wypełnia osoba umocowana do reprezentowania osoby prawnej oraz osobno każda osoba fizyczna umocowana do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek osoby prawnej)

Test jest wypełniany w związku ze świadczeniem usługi:
 1. OCENA ADEKWATNOŚCI – WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
  (pozwala określić, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie, czy instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na postawie zawieranej Umowy jest odpowiednia dla Klienta, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji)

  1. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?

  2. Jaki jest Pana/Pani zawód?

  3. Proszę zaznaczyć jedną z odpowiedzi: "Tak", "Nie" lub "Nie wiem".
   1. Czy osiągnięte przez fundusze inwestycyjne wyniki są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości?
   2. Czy fundusz akcyjny w przeważającej części inwestuje środki w obligacje?
   3. Czy większych zysków możemy spodziewać się przy funduszach obarczonych wyższym ryzykiem?
   4. Czy prawdą jest, że ceny jednostek funduszy akcyjnych nie zależą od spadków ani wzrostów indeksów giełdowych?
   5. Czy posiadacz obligacji ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy?
   6. Czy transakcje Spread Bet, CFD i Spot Forex obciążone są wysokim stopniem ryzyka i nie są odpowiednie dla każdego?
   7. Czy kaucja lub inna wpłacona na rzecz brokera kwota (np. Depozyt Zabezpieczający lub Depozyt Uzupełniający) ogranicza wielkość poniesionych przez Klienta strat?
   8. Czy wystawca opcji ma obowiązek jej wykonania, a nabywca prawo?

  4. Proszę wskazać źródło wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.

  5. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe?
   (proszę zaznaczyć odpowiednie pola)
   Instrumenty finansowe Nigdy nie inwestowałe/am Inwestowałem/am korzystając z wyspecjalizowanych podmiotów Inwestowałem/am samodzielnie
   Obligacje, bony skarbowe
   Fundusze dłużne i gotówkowe (obligacji, rynku pieniężnego)
   Fundusze mieszane (zrównoważone, stabilnego wzrostu)
   Fundusze akcji
   Akcje
   Kontrakty terminowe, warranty
   Opcje, Forex, CFD, SpreadBet

  6. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w powyższe instrumenty finansowe?

  7. Jaką kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone instrumenty we wskazanym powyżej okresie?

  8. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ciągu ostatniego roku?

  9. Proszę wskazać, na jakich instrumentach finansowych, na jakich rynkach i u jakich brokerów dokonywał Pan / dokonywała Pani transakcji w ciągu ostatnich 2 lat?
   Broker Rynek Instrumenty finansowe
   dodaj | usuń

 2. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI - SYTUACJA FINANSOWA I CELE INWESTYCYJNE
  (wypełniają Klienci usługi zarządzania i doradztwa inwestycyjnego)
  (pozwala określić, biorąc pod uwagę sytuację finansową oraz cele inwestycyjne, odpowiednie instrumenty finansowe lub usługi maklerskie, które mają być świadczone na postawie zawieranej Umowy, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Klienta)


  1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów.

  2. Proszę określić stałe zobowiązania finansowe.

  3. Jakie są Pana/Pani stałe miesięczne:  4. Jakie są Pana/Pani aktywa?

  5. Jaka jest wartość posiadanych aktywów netto (nadwyżka wartości aktywów nad zobowiązaniami obciążającymi je), wymienionych powyżej?
  6. Jaki poziom straty z zainwestowanego kapitału byłby dla Pana/Pani do zaakceptowania?

  7. Jaki jest Pana/Pani główny cel inwestycyjny?

  8. Proszę określić stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

  9. Jaki jest Pana/Pani planowany okres inwestycji?


Jeżeli Dom Maklerski oceni, że instrument finansowy lub usługa nie są odpowiednie dla Klienta, ostrzega go o powyższym. Nie wyklucza to, że EFIX Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługę
 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
Brak odpowiedzi na powyższe pytania będzie przyczyną odmowy świadczenia przez EFIX Dom Maklerski S.A. usług:
 • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
 • doradztwa inwestycyjnego.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.