Strategia dywidendowa plus

Najlepsze globalne spółki dywidendowe

Polityka inwestycyjna

W ramach Strategii Dywidendowej Plus środki Klienta inwestowane są w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które charakteryzują się wysoką stopą dywidendy oraz odpowiednio dużą płynnością obrotu, a także w ETFy dywidendowe spółek z rozwiniętych rynków europejskich oraz USA.

W zależności od rodzaju strategii (agresywna, zrównoważona i konserwatywna) udział akcji i ETFów może wynosić maksymalnie 100, 60 lub 30 procent. Do portfela będą dobierane spółki, które prowadzą wiarygodną i przewidywalną politykę dywidendową oraz w ocenie zarządzających mają największy potencjał wzrostu wartości. Dopełnienie części akcyjnej stanowi portfel obligacji bankowych bądź korporacyjnych o najwyższej wiarygodności.

Strategia Dywidendowa Plus umożliwia osiąganie regularnych dochodów z tytułu dywidend i odsetek, które nie podlegają reinwestycji i będą automatycznie wypłacane z częstotliwością raz na kwartał. Dodatkowo na początku roku Klient otrzymuje zyski kapitałowe osiągnięte ponad zainwestowaną kwotę. Atrakcyjność strategii zwiększa dywersyfikacja międzynarodowa portfela, która została uzyskana poprzez ekspozycję na europejskie i amerykańskie spółki dywidendowe.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle Benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).