Strategia Market Neutral Plus

Grupa portfeli Aktywne Fundusze oparta jest na najlepszych na rynku funduszach inwestujących w różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary), na różnych rynkach (Polska, rynki rozwinięte oraz rozwijające się). Nasi Klienci mają do wyboru strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, dzięki temu każdy znajdzie portfel dopasowany do jego oczekiwań.

Polityka inwestycyjna

Strategia Market Neutral Plus to strategia EFIX Dom Maklerski S.A., w której środki klienta inwestowane są w najlepsze fundusze zaliczane do grupy funduszy absolutnej stopy zwrotu i timingowych oraz certyfikaty inwestycyjne sekurytyzacyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Strategia skierowana jest do klientów akceptujących przeciętny poziom ryzyka, oczekujących jednocześnie uniezależnienia wyników portfela od rynkowej koniunktury.

Strategia Market Neutral Plus charakteryzuje się dwuczęściową modelową strukturą.

Część składu portfela stanowią certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych zaliczanych do grupy funduszy sekurytyzacyjnych (wierzytelnościowych). Na wyniki tych funduszy aktualna koniunktura na rynkach finansowych nie ma wpływu.

Pozostała część środków klienta lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zaliczanych do grupy funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz timingowych, których ideą jest zarabianie w każdych warunkach rynkowych. Celem takiej polityki nie jest pokonywanie przyjętego dla wyników punktu odniesienia, czyli jakiegoś indeksu, czy kombinacji kilku indeksów, ale przynoszenie dodatnich stóp zwrotu.

Taka konstrukcja sprawia, że wynik Strategii Market Neutral Plus w mniejszym stopniu zależy od koniunktury na rynkach finansowych.

W strategii Strategia Market Neutral Plus EFIX Dom Maklerski S.A. wybiera najlepsze fundusze, selekcjonujac je na podstawie rankingu.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Zaangażowanie
Fundusze zaliczane do grupy absolutnej stopy zwrotu oraz timingowych0 - 100%
Fundusze rynku pieniężnego0 - 100%
Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych0 - 100%

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 400 tys. zł
Skład portfela Jednostki uczestnictwa polskich oraz zagranicznych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i rynku pieniężnego, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych
Cel strategii Aktywna alokacja celem osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark
Benchmark WIBID 1Y
Sugerowany okres inwestycji 3-5 lat

Krzywa kapitału na tle Benchmarku

Wyniki

ALL YTD 1M 3M 6M 12M 24M
Aktywne Fundusze - Strategia Market Neutral Plus 16,0% 1,6% 0,3% 1,6% 1,2% 0,9% 7,8%
fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).